044 0423 788 hn@nuco.fi

Helinä Nurmenniemi

Etätyössä olet kenties joutunut miettimään työrooliasi uudelleen. Olet ehkä kokenut hämmennystä edetessäsi asiantuntijatehtävistä esimiestehtäviin.  Asiantuntijana aloittaessasi yritystoimintaa olet kenties yllättynyt yrittäjän laajentuneesta työnkuvasta. Epäselvät työnkuvat ja vastuut aiheuttavat liiallista kuormittumista työssä.

Asiantuntijan rooli on joskus hyvinkin erilaisempi kuin esimiehen tai yrittäjän rooli. Toisaalta arkijohtamiselle ei välttämättä anneta riittävästi arvostusta eikä tukea. Niinpä uuden esimiehen on helppo liukua omalle asiantuntija-alueelle. Esimiestyö liitetään usein asiantuntijan urapolkuun ja palkitsemisjärjestelmään. Hyvä perehdytys uuteen työrooliin toimii kaiken lähtökohtana.

Uuden työroolin vahvistaminen 

Yrittäjän roolissa et voi jatkaa pelkästään asiantuntijana vaan sinun on hankittava osaamista kannattavaan liiketoimintaan, markkinointiin ja ihmisten johtamiseen.  Aloittavana yrittäjänä kannattaakin hankkia  valmentaja heti  siirtymävaiheessa. Tukea ja  apua  voit saada myös muilta alan kokeneilta  asiantuntijoilta ja vertaisryhmistä sekä verkostoista. Selvitä itsellesi miltä työsi näyttää viiden tai kymmenen vuoden päästä.  Suunnittele polkusi, miten pääset unelmaasi, missä olet ja mitä askelia pitäisi ottaa. Oman motivaation kartoittamiseen hyvän työkalun antaa laajennettu vahvuusnäkemys.  Laajennetussa vahvuusnäkemyksessä huomioidaan luonteenvahvuudet, arvot, mielenkiinnon kohteet, osaaminen, taidot ja resurssit.

Uuden työroolin harjoitttelu

Uuteen työrooliin siirtyminen  edellyttää harjoittelua Onnistumiset paljastavat mitä asioita kannattaa säilyttää eli tehdään sitä mikä toimii ja tehdään toisin mikä ei toimi.  Näin rakennat selviytymiskykyäsi ja sinnikkyyttäsi. Hyvä esimies saa porukan mukaan. Yksilöiden piilossa oleva potentiaali tulee käyttöön ja tiimeistä muodostuu huipputiimejä. Yksilöiden potentiaalin hyödyntäminen mahdollistaa työyhteisön hyvinvoinnin ja lisää tehokkuutta. Työyhteisöt ovat monimutkaistuneet ja osaaminen on niissä entistä enemmän hajallaan. Johtaminen nähdäänkin monimutkaistuvassa toimintaympäristössä yksilöiden välisenä vuorovaikutusprosessina.  On hyvä muistaa, että myös asiantuntijat johtavat esimiestä tavoitteiden suuntaan, pyrkimällä aktiivisesti vaikuttamaan mielipiteisiin, osaamiseen ja päätöksiin.

Uuteen työrooliin siirtyminen

Uuteen työrooliin siirtyminen on yksi yleisimmistä valmennuksessa ja mentoroinnissa esiintyvistä tilanteista. Roolisiirtymiin liittyy monia epävarmuustekijöitä ja väistämättömiä huolenaiheita. Kysymysten avulla voit valmistautua uuden roolin vastaanottamiseen. Ne ovat hyödyllisiä myös, kun tarkastellaan edistymistä säännöllisin väliajoin. Lisäksi tarvitaan uuden roolin linkittämistä yrityksen isoon kuvaan.

Missä olet onnistunut nykyisessä roolissasi?

Mitä asioita haluaisit tuoda mukanasi uuteen rooliin?

Mitä sinun tulee jättää taaksesi vanhassa roolissa?

Miten verkostojasi on muutettava, jotta ne sopivat uuden roolin tarpeisiin?

Mitkä ovat oppimis- ja uratavoitteesi tässä roolissa?

Mihin voit vaikuttaa tässä roolissa?

Uuteen rooliin siirtyminen on yksilöllistä.  Joku voi oppia uuden työroolin lyhyemmässä ajassa, kun taas toisilta menee kauemmin aikaa.  Omien ajattelutapojen tunnistaminen ja kyseenalaistaminen ovat avaintekijöitä. Uuden rakentaminen on mahdotonta jollei ole valmis luopumaan vanhasta. Luopumisessa on kyse omien tunteiden kohtaamisesta. Uuden roolin kohtaaminen on omien tunteiden valmentamista. Edellä mainittuja esimerkkejä ja työkaluja voit soveltaa mihin tahansa uuden roolin vastaanottamiseen.

Lähteet:

Ristikangas Vesa, Aaltonen Tapio, Pitkänen Eeva, 2008. Asiantuntijasta esimies. Innostusta ja arvostusta esimiestyöhön. WSOYpro.

Sydänmaalakka Pentti, 2009. Jatkuva uudistuminen. Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen. Talentum.

Wenström Sanna, 2020. Positiivinen Johda paremmin opetus- ja kasvatusalaa. PS-Kustannus

 

Kaikki blogitekstit