044 0423 788 hn@nuco.fi

Helinä Nurmenniemi

Päivittäin voimme lukea lehdistä globaaleista ongelmista kuten sodista, ilmastomuutoksesta, tekoälyyn liittyvistä verkkohuijauksista ja lisääntyvistä mielenterveysongelmista. Herää kysymys olemmeko vieraantumassa perusasioista? Moderni työelämä on täynnä kiirettä, monimutkaisia prosesseja ja jatkuvia muutoksia. Ei ihme, että ”back to basic” -ajattelusta on tullut uusi trendi.

Työelämässä ”back to basic” tarkoittaa paluuta perusasioiden äärelle, yksinkertaisten, mutta tehokkaiden työskentelytapojen ja arvojen omaksumista. Tämä ajattelutapa voi olla erityisen hyödyllinen työyhteisöissä, joissa monimutkaiset prosessit ja jatkuva muutos ovat johtaneet tehottomuuteen, organisaation umpikujaan ja työntekijöiden uupumiseen. Mitä ”back to basic” -ajattelu oikein tarkoittaa käytännössä ja miten se voi parantaa työyhteisön toimivuutta ja hyvinvointia.

Paluu perusarvoihin

Yksi ”back to basic” -ajattelun keskeisistä piirteistä on keskittyminen organisaation perusarvoihin. Esimerkiksi keskeisiä arvoja voivat olla luottamus, yhteistyö ja asiakaskeskeisyys. Arvojen selkeys ja toimintaperiaatteisiin palaaminen auttaa työntekijöitä ymmärtämään työnsä merkityksen ja organisaation tarkoituksen. Arvojen mukainen toiminta pitäisi näkyä kaikilla tasoilla työyhteisössä. Tutkimustulokset osoittavat, että arvojen toteuttaminen edellyttää johdon sitoutumista ja henkilöstön osallistumista. Arvokeskustelu tulisi olla jatkuvaa ja arvojen jalkauttaminen käytännön tasolle auttaa luomaan yhtenäisen toimintakulttuurin.

Prosessien yksinkertaistaminen

Monet organisaatiot kamppailevat byrokratian ja monimutkaisten prosessien kanssa, jotka hidastavat toimintaa ja vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista. ”Back to basic” -lähestymistapa korostaa prosessien yksinkertaistamista. Tämä tarkoittaa turhien vaiheiden poistamista, selkeiden ohjeiden laatimista ja automatisoinnin hyödyntämistä rutiinitehtävissä. Tavoitteena on tehdä työskentelystä sujuvampaa eri hallintoalat ylittävää ja vähemmän kuormittavaa. Käyttäjäkokemuksen ja palautteiden merkitys korostuu. Prosessien kehittäminen edellyttää jatkuvaa seurantaa sekä arviointia. Viimeaikaiset ja vakavat puutteet lastensuojelun prosesseissa edellyttävät välittömiä uudistuksia.

Fokusointi keskeisiin työtehtäviin

Työelämässä on helppo ajautua sivuraiteille ja hukata fokus keskeisistä tehtävistä. Epäselvät työtehtävät, liian suuri työmäärä ja rikkonainen työn rakenne heikentävät työstä suoriutumista ja työn laatua. ”Back to basic” -ajattelu muistuttaa keskittymään ydintehtäviin, jotka tuottavat eniten lisäarvoa. Tämä tarkoittaa priorisointia ja resurssien kohdentamista strategisesti tärkeisiin alueisiin. Näin työntekijöiden ajankäyttö tehostuu, heitä rohkaistaan keskittymään olennaiseen, mikä parantaa tuottavuutta ja työn laatua. Herää kysymys olisiko ydintehtävä hämärtynyt, jos kansallisessa palvelureformiin liittyvässä muutosneuvottelussa irtisanotaan tai lomautetaan lähes 100 asiantuntijaa.

Työympäristön selkeyttäminen

Selkeä ja yksinkertainen työympäristö tukee ”back to basic” -ajattelua. Fyysisen työympäristön osalta tämä voi tarkoittaa ylimääräisten tavaroiden ja häiriötekijöiden poistamista, jolloin työskentely on helpompaa ja keskittyneempää. Digitaalisessa ympäristössä se voi tarkoittaa tehokasta tiedonhallintaa ja yksinkertaisten työkalujen käyttöä, jotka tukevat työntekijöiden tuottavuutta.

Vuorovaikutuksen parantaminen

Toimiva vuorovaikutus on olennainen osa ”back to basic” -lähestymistapaa. Se tarkoittaa selkeää ja avointa viestintää, jossa kaikki osapuolet ymmärtävät toistensa roolit ja vastuut. Hyvä vuorovaikutus lisää luottamusta ja yhteistyötä, mikä parantaa koko työyhteisön toimivuutta. Säännölliset kokoukset, palautteen antaminen ja saaminen sekä avoin keskustelukulttuuri ovat keinoja parantaa vuorovaikutusta.

Työntekijöiden hyvinvointi

Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeä osa ”back to basic” -ajattelua. Kun työprosessit ovat selkeitä ja työympäristö tukee keskittymistä, työntekijät kokevat vähemmän stressiä ja pystyvät suoriutumaan tehtävistään paremmin. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut, tuottava ja sitoutunut työhönsä. Siksi on tärkeää panostaa työhyvinvointia tukeviin käytäntöihin, kuten työ- ja yksityiselämän tasapainon ylläpitämiseen, ergonomiaan ja yhteisöllisyyteen.

Työnohjauksesta apua

Työnohjaus tukee ”back to basic” -ajattelua. Se tarjoaa mahdollisuuden palata perusasioiden äärelle, vahvistaa viestinnän merkitystä ja nostaa esille uusia näkökulmia. Se auttaa työntekijöitä reflektoimaan omaa työtä ja kirkastamaan tavoitteita, löytämään omia voimavaroja, kehittymään ammatillisesti ja vahvistamaan työhyvinvointia. Avoimen vuorovaikutuksen ja reflektion kautta työnohjaus edistää oppimista ja kasvua, mikä voi tuoda merkittäviä hyötyjä niin yksilöille kuin organisaatiolle. Tehdään sitä mikä toimii.

Hyvänä esimerkkinä voisi mainita kuinka Steven Jobs nosti Applen umpikujasta hyödyntämällä back to basic -ajattelua. Applesta tuli yksi maailman johtavista teknologia-alan yrityksistä.

Kaikki blogitekstit